Mitä on luonnollisten kielten käsittely, eli NLP?

Luonnollisten kielten käsittely yhdistää tietojenkäsittelytieteen ja kielitieteen parantamaan ihmisten ja tekoälyn kommunikaatiota.

Mitä on luonnollisten kielten käsittely, eli NLP?

Luonnollisten kielten käsittely, tunnetaan myös nimellä NLP (Natural Language Processing), on tietojenkäsittelytieteen ja tekoälyn haara, joka keskittyy ihmisten ja tietokoneiden kommunikaation ymmärtämiseen ja kehittämiseen.

Voi myös ajatella, että NLP on tietojenkäsittelytieteen ja kielitieteen yhdistelmä, joka on tullut suosioon erityisesti suuria kielimallia hyödyntävien sovellusten, kuten ChatGPT:n ansiosta.

Miten NLP toimii?

NLP:n avulla tietokoneet voivat ymmärtää, tulkita ja tuottaa ihmisen kieltä luonnollisella tavalla. Tämä mahdollistaa sen, että voimme kommunikoida tietokoneiden kanssa samalla tavalla kuin keskustelisimme toisen ihmisen kanssa.

NLP käyttää kehittyneitä algoritmeja analysoidakseen luonnollista kieltä ja tunnistakseen kieliopilliset rakenteet, merkitykset ja kontekstit. Tämä tieto auttaa sitten tietokonetta ymmärtämään ja tuottamaan kieltä.

Tekstiaineiston esikäsittely

Ennen kuin syvällisempi analyysi on mahdollista, raakatekstin on läpäistävä useita esikäsittelyvaiheita:

 • Tokenisointi: Teksti jaetaan pienempiin osiin, kuten sanoihin tai lauseisiin.
 • Poistetaan välimerkit: Välimerkit usein poistetaan, elleivät ne anna oleellista tietoa.
 • Pienennys: Kaikki kirjaimet muutetaan pieniksi, jotta sanat eivät ole kirjainkoon suhteen herkkiä.
 • Stop-sanojen poisto: Yleisesti esiintyvät sanat (esim. "ja", "on", "että") jätetään huomiotta.
 • Lemmatisointi ja taivutusmuotojen vakiointi: Sanat palautetaan perusmuotoonsa.

Kielitieteelliset mallit ja syntaktinen analyysi

Kun NLP-malli on esikäsitellyt raakatekstin koneymmärrettävään muotoon syvällisempi kielitieteen ymmärtäminen vaatii monimutkaisempia menetelmiä:

 • Syntaktinen analyysi: Tutkii lauseen rakennetta ja sanojen välistä riippuvuutta.
 • Semanttinen analyysi: Pyrkii ymmärtämään lauseiden merkityksen ja viestin.
 • Diskurssianalyysi: Analysoi kielen käyttöä laajemmassa kontekstissa, kuten keskustelussa tai kokonaisessa tekstissä.

Syväoppiminen NLP:ssä

Monet NLP-ratkaisut perustuvat kehittyneisiin tekoälyn muotoihin, missä kielitieteen mallit analysoidaan automaattisesti ilman ihmisen väliintuloa.

NLP:n nykyiset edistysaskeleet ovat suurelta osin peräisin syväoppimisen ja neuroverkkojen käytöstä. Ne mahdollistavat tarkemman kielten käsittelyn ja parantavat konekäännösten laatua.

Viime vuosina syväoppiminen on ottanut suuria harppauksia NLP:ssä:

 • Rekurrentit Neuroverkot (RNN): Erityisen hyödyllisiä sekvenssiaineiston, kuten tekstien, käsittelyssä.
 • LSTM (Long Short-Term Memory): RNN:n erikoistapaus, joka pystyy muistamaan tietoa pidemmän aikaa.
 • Transformer-mallit: Käyttävät huomio-mekanismia, joka ottaa huomioon sanojen väliset suhteet koko lauseessa.

Nämä tekniset kehitykset eivät itsessään välttämättä kerro mitään, mutta esimerkiksi NLP:tä hyödyntävät sovellukset kuten ChatGPT ovat entistä parempia tulkitsemaan ihmiskielen monimuotoisuutta, kuten huumoria, sarkasmia ja sanojen monimerkityksellisyyttä.

NLP:n sovellukset arkielämässä

Käännöspalvelut: NLP:n ansiosta olemme nähneet merkittävää edistystä käännöspalveluissa. Palvelut kuten Google Translate hyödyntävät NLP-tekniikoita tuottamaan tarkkoja ja luonnollisia käännöksiä reaaliajassa.

Ääniohjatut avustajat: Älykaiuttimet ja digitaaliset avustajat, kuten Apple Siri ja Amazon Alexa, käyttävät NLP:ää ymmärtämään käyttäjän komentoja ja vastaamaan niihin sopivasti.

Tekstianalyysi: NLP mahdollistaa suurten tekstiaineistojen analysoinnin, tunnesisällön tunnistamisen ja trendien havaitsemisen. Generatiivisen tekoälyn sovellukset, kuten ChatGPT, ovat esimerkki NLP:n teksinymmärrys ja -käsittelytaidon kehityksestä.

Ymmärtääkö NLP yhtä hyvin suomea kuin ruotsia tai englantia?

Luonnollisen kielen käsittely (NLP) on kehittynyt valtavasti viime vuosien aikana, mutta eri kielten käsittelyn tehokkuus ja tarkkuus voivat vaihdella suuresti. Tämän vaihtelun syitä ovat muun muassa kielten rakenteelliset erot, saatavilla olevat datasetit ja kielen puhujien määrä.

Englanti on historiallisesti ollut NLP:n tutkimuksen ja kehityksen keskiössä. Tämä johtuu englannin kielen laajasta käytöstä kansainvälisenä lingua francana ja sen laajoista aineistoista, jotka ovat olleet saatavilla tutkijoille ja kehittäjille. Tämä tarkoittaa, että englannin kielen NLP-sovellukset ovat yleensä edistyneempiä ja tarkempia, koska niitä on koulutettu suuremmilla ja monipuolisemmilla aineistoilla.

Ruotsi, vaikkakin pienemmällä puhujamäärällä, on myös hyvin edustettuna NLP-sovelluksissa. Tämä johtuu osittain EU:n kielellisen monimuotoisuuden tukemisesta ja pohjoismaiden vahvasta panostuksesta teknologian kehittämiseen. Ruotsin kielen aineistot ovat laadukkaita ja hyvin dokumentoituja, mikä mahdollistaa tehokkaat NLP-sovellukset.

Suomen kieli, toisaalta, on uralilainen kieli, joka eroaa rakenteellisesti suuresti indoeurooppalaisista kielistä kuten englannista ja ruotsista. Suomen kieli on agglutinoiva, mikä tarkoittaa, että sanoja muodostetaan liittämällä yhteen perussanaan erilaisia päätteitä, jotka ilmaisevat taivutusta ja syntaktista roolia. Tämä tekee suomen kielestä monimutkaisemman NLP:n kannalta, sillä koneen on pystyttävä ymmärtämään näiden päätteiden merkitykset ja toiminnat. Lisäksi suomen kielen resurssit ovat vähäisemmät verrattuna suuriin kieliin, mikä voi vaikuttaa NLP-sovellusten suorituskykyyn.

Vaikka suomen kielen NLP on kehittynyt huomattavasti viime vuosina, se ei välttämättä ole vielä yhtä kehittynyttä kuin englannin tai ruotsin kielen NLP. Kuitenkin tekoäly- ja koneoppimisteknologioiden kehittyessä ja kun enemmän suomenkielistä aineistoa tulee saataville, voidaan odottaa, että suomen kielen käsittelyn tehokkuus paranee ja alkaa lähestyä suurempien kielten tasoa.

NLP:n haasteet ja tulevaisuuden näkymät

Vaikka NLP on edennyt huimasti viime vuosina, sillä on edelleen haasteita. Kielet ovat monimutkaisia ja niiden konteksti voi vaihdella suuresti. NLP:n on edelleen vaikea ymmärtää sarkasmia, kulttuurisia viittauksia tai monimutkaisia kieliopillisia rakenteita.

NLP:tä hyödyntävät suuret kielimallit, kuten GPT-4, on koulutettu valtavilla tekstimäärillä ja ne pyrkivät ennustamaan tekstiä näiden aineistojen perusteella. Koska ne eivät "ymmärrä" tekstiä samalla tavalla kuin ihmiset, ne voivat tuottaa virheitä tai aistiharhoja. Mallit saattavat antaa vastauksia, jotka näyttävät oikeilta tai järkeviltä pinnallisesti, mutta ovat itse asiassa harhaanjohtavia tai epätarkkoja. Tämä johtuu mallin perustuvan tilastollisiin yhteyksiin tekstimateriaalissaan eikä todelliseen ymmärrykseen.

Tulevaisuudessa voimme odottaa entistä parempaa luonnollisten kielten ymmärrystä tietokoneilta. Kehittyneet algoritmit ja suuremmat tietomäärät antavat koneille paremmat valmiudet ymmärtää ja tuottaa kieltä.

Summa summarum

Luonnollisten kielten käsittely on keskeinen osa nykyaikaista teknologiaa ja se mullistaa tapamme kommunikoida tietokoneiden kanssa. Vaikka haasteita on edelleen, NLP:n tulevaisuus näyttää lupaavalta ja sen merkitys vain kasvaa tulevaisuudessa.

Read more

Kuinka automatisoida työtehtäviä ChatGPT:n ja Zapierin avulla

Kuinka automatisoida työtehtäviä ChatGPT:n ja Zapierin avulla

Generatiivinen tekoäly jo itsessään tuo monia tapoja tehostaa työtapoja. Markkinoinnin ammattilaisena huomaan päivittäin kuinka yksinkertaisetkin tehtävät onnistuvat nopeammin ChatGPT:n avulla. Nyt katsomme hieman tarkemmin miten tekoälyn yhdistäminen ohjelmistorobotiikkaan voi viedä työn automatisaation vielä pidemmälle. Esittelemme uuden työkalun nimeltä Zapier, joka mahdollistaa ChatGPT:n yhdistämisen moniin muihin työkaluihin ja työtehtäviin

Uusi tutkimus: Suomalainen uutismedia ja generatiivisen tekoälyn tiedonlouhinta

Uusi tutkimus: Suomalainen uutismedia ja generatiivisen tekoälyn tiedonlouhinta

Harvat ChatGPT:n käyttäjät oikeasti tietävät (tai edes välittävät) mihin tietoon työkalun vastaukset perustuvat. Yksi merkittävä lähtökohta tekoälyn koulutuksessa on verkkosivustojen tiedonlouhinta, eli verkkosivustojen sisältojen automaattinen analysointi. Käydään läpi erityisesti tiedonlouhinta tekoälyn koulutuksessa ja erityisesti miten uutismediat Suomessa ovat alkaneet estämään tekoälyn koulutuksen sisällöllään. Kuinka tiedonlouhinta liittyy generatiiviseen tekoälyyn Monet

kehotesuunnittelu eli prompt engineering suomeksi

Kehotesuunnittelu (eli Prompt Engineering) ChatGPT:ssä - miten luoda tehokas tekstikehote

Generatiivinen tekoäly on tuonut tullessan täysin uusia termejä kuten kehotukset, eli englanniksi "prompts." Kehotteiden suunnittelu on taitolaji, joka vaatii sekä luovuutta että teknistä ymmärrystä. ChatGPT:n kaltaiset tekoälymallit ovat tehokkaita työkaluja, mutta niiden hyödyntäminen täysimääräisesti riippuu suuresti siitä, miten käyttäjä kommunikoi niiden kanssa. Tässä artikkelissa käymme läpi OpenAI: