Tekoäly ja robotisaatio: erot ja yhteläisyydet

Tekoäly ja robotisaatio ovat molemmat suosittuja termejä, jotka on helppo sekoittaa toisiinsa. Tässä käymme läpi niiden olennaiset erot ja yhteläisyydet.

Tekoäly ja robotisaatio: erot ja yhteläisyydet

Sekä tekoälyllä, että robotisaatiolla on ollut mullistava vaikutus nykyelämän työelämään ja moderniin yhteiskuntaan. Kuinka hyvin tunnet niiden erot ja yhteläisyydet?

Mikä on tekoäly ja robotiikka?

Tekoäly (eli englanniksi Artificial Intelligence tai AI) viittaa koneiden ja ohjelmistojen kykyyn suorittaa tehtäviä, jotka vaativat normaalisti ihmisen älykkyyttä. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi kuvan tunnistamista, kielen ymmärtämistä tai monimutkaisten ongelmien ratkaisemista.

Robotisaatio puolestaan viittaa prosessiin, jossa robotit tai automatisoidut järjestelmät korvaavat ihmistyön erilaisissa tehtävissä, kuten tuotannossa, kuljetuksessa tai palvelualoilla.

Tekoälyn sovellusalueet

Tekoäly on ollut jo pitkään osa arkeamme. Se auttaa meitä monissa arjen toiminnoissa, kuten suosittelujärjestelmissä, automaattisissa asiakaspalveluboteissa ja älykkäissä termostaateissa.

Lisäksi tekoälyä käytetään laajasti esimerkiksi lääketieteessä kuvantamisen ja diagnoosin avuksi, finanssialalla algoritmisessa kaupankäynnissä ja markkinoinnissa kuluttajakäyttäytymisen analysoinnissa.

Nykyään suurin osa tekoälyn sovellusalueista hyödyntää koneoppimista tai syväoppimista, jotka molemmat perustuvat tietokonejärjestelmien automaattisen tapaan prosessoida tietoa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita robotisaatiota.

Mitä on robotisaatio ja miksi se on tärkeää?

Robotisaatio tarkoittaa prosessien automatisointia robottiteknologian avulla, missä koneet ja ohjelmistot ottavat haltuunsa tehtäviä, jotka aiemmin vaativat ihmisen suorittamista.

Robotisaation merkitys on keskeinen, sillä se mahdollistaa toiminnan tehostamisen, virheiden minimoinnin ja tuotantokustannusten alentamisen. Lisäksi robotisaatio voi vapauttaa ihmistyövoimaa rutiininomaisista tehtävistä keskittymään monimutkaisempiin, luovempiin ja arvoa tuottaviin tehtäviin, mikä voi johtaa parempaan tuottavuuteen ja kilpailukykyyn globaalissa taloudessa.

Robotisaation merkitys teollisuudelle

Robotisaatio on jo vuosikymmenien aikana mullistanut teollisuuden. Se on mahdollistanut tuotannon tehostumisen, kustannussäästöt ja jopa uusien innovaatioiden synnyn. Esimerkiksi autoteollisuudessa robotit suorittavat monimutkaisia hitsaus- ja kokoonpanotehtäviä tarkkuudella, jota ihminen ei pysty saavuttamaan.

Teolliset robotit voivat hyödyntää tekoälyä monipuolistamaan toimintojaan, oppimaan ja mukautumaan muuttuviin olosuhteisiin sekä parantamaan automaatiotaan; esimerkiksi tekoälyn avulla robotit voivat analysoida tuotantodataa reaaliajassa, optimoida tuotantoprosesseja, tehdä itsenäisiä päätöksiä perustuen sensoriensa keräämään tietoon ja parantaa yhteistyötä ihmisten kanssa, minkä seurauksena tehdaslinjoista tulee joustavampia, tehokkaampia ja tuottavampia.

Ohjelmistorobotiikka, eli RPA

Ohjelmistorobotiikka, usein kutsuttuna myös RPA (englanniksi robotic process automation), viittaa teknologiaan, jossa ohjelmistolla simuloitu "robotti" suorittaa sääntöihin perustuvia, toistuvia ja rutiininomaisia tehtäviä ihmisen tavoin, automatisoiden näin liiketoimintaprosesseja, vähentäen virheitä ja parantaen tehokkuutta.

Ohjelmistorobotiikan avulla voidaan automatisoida rutiinitehtäviä, parantaa prosessien tehokkuutta, vähentää inhimillisiä virheitä ja säästää aikaa ja kustannuksia. Useat ohjelmistorobotiikan sovellukset hyödyntävät tekoälyn eri muotoja.

Kuinka tekoäly ja robotisaatio tulevat vaikuttamaan tulevaisuuden työelämään

Tekoälyn ja robotiikan odotetaan vaikuttavan työn luonteeseen merkittävästi ja monipuolisesti seuraavan vuosikymmenen aikana. Teknologiat vaikuttavat eri aloihin ja työtyyppeihin useilla tavoilla:

  1. Rutiinitehtävien automatisointi: AI ja robotit ovat erinomaisia suorittamaan toistuvia ja rutiininomaisia tehtäviä sekä toimistotyössä että teollisuudessa. Tämä tarkoittaa, että monet ihmisten tällä hetkellä suorittamat tehtävät, kuten tiedonsyöttö ja kokoonpanolinjan työt, voidaan automatisoida, mikä johtaa työtehtävien muutoksiin. Esimerkiksi McKinsey arvioi, että puolet maailman työtehtävistä voi automatisoida tulevaisuudessa.1
  2. Työpaikkojen siirtyminen ja syntyminen: Työpaikkoja todennäköisesti siirtyy, kun koneet ottavat tiettyjä rooleja, erityisesti niissä, jotka sisältävät rutiininomaisia, ennustettavia tehtäviä. Historia kuitenkin osoittaa, että teknologia luo myös uudenlaisia työpaikkoja. Esimerkiksi kysyntä kasvaa AI:n ja robotiikan ylläpitoon, kehitykseen ja valvontaan liittyvissä rooleissa. World Economic Forum arvioi, että on useita työllisyyden aloja joita syntyy tekoälyn kehityksen myötä.2
  3. Parannettu ihmisen ja koneen välinen yhteistyö: AI:n ja robotien odotetaan tulevan yhä enemmän yhteistyöhön ihmisten kanssa, toimien avustajina tai ihmiskykyjä täydentäen pikemminkin kuin vain korvaavina työntekijöinä. Tämä voisi johtaa luovempiin ja strategisempiin rooleihin ihmisille. Esimerkiksi Harvard Business School ja BCG yhdessä arvioivat, että asiantuntijatehtävissä generatiivinen tekoäly parantaa työn tuloksia 40%.3
  4. Uusien taitosettien nousu: Työvoiman on mukauduttava muuttuvaan maisemaan kehittämällä uusia taitoja. Digitaalinen lukutaito, AI:n hallinta ja monimutkaisemmat ongelmanratkaisutaidot tulevat yhä arvokkaammiksi. Jatkuva oppiminen ja taitojen päivittäminen korostuvat. IBM arvioi, että tekoäly tulee johtamaan yli miljardin työntekijän uudelleenkoulutukseen.4
  5. Työskentelymallien muutos: "Työn" käsite voi muuttua. Siirryttäneen enemmän projektiperustaiseen ja freelance-työhön, kun AI- ja automaatiotyökalut helpottavat yksilöiden tehtäviä, joihin aiemmin vaadittiin suuren organisaation tuki.
  6. Eriarvoisuus ja työvoiman polarisoituminen: On olemassa riski, että AI:n ja robotiikan hyödyt saattavat suosia epätasaisesti niitä, joilla on taidot työskennellä näiden teknologioiden kanssa, mikä voi johtaa suurempaan taloudelliseen ja sosiaaliseen eriarvoisuuteen.

Kaiken kaikkiaan AI ja robotiikka tuovat sekä haasteita että mahdollisuuksia työvoimalle. Onnistunut siirtyminen todennäköisesti vaatii proaktiivisia strategioita koulutuksessa ja kouluttautumisessa, innovaatioon keskittymistä ja politiikkojen luomista, jotka tukevat sekä yrityksiä että työntekijöitä muutoksen läpi.

Tekoälyn ja robotisaation eettiset kysymykset

Tekoälyn ja robotisaation nopea kehitys herättää myös monia eettisiä kysymyksiä. Mitä tapahtuu työpaikoille, kun robotit korvaavat ihmistyövoiman? Miten varmistamme, että tekoäly toimii oikeudenmukaisesti ja syrjimättömästi?

On tärkeää, että näihin kysymyksiin etsitään vastauksia yhteiskunnallisella tasolla ja että teknologian kehitystä ohjataan eettisesti kestävään suuntaan.

Summa summarum

Tekoäly ja robotisaatio ovat kaksi teknologista alaa, jotka muovaavat maailmaamme radikaalisti. Ne tarjoavat valtavat mahdollisuudet tehostaa toimintaa, luoda uusia innovaatioita ja parantaa elämänlaatua. Samalla ne herättävät myös eettisiä kysymyksiä, joihin yhteiskunnan on löydettävä vastauksia.

Tulevaisuudessa voimme odottaa näkevämme tekoälyn ja robotisaation integroituvan yhä syvemmin osaksi arkeamme ja teollisuuttamme, ja on meidän tehtävämme varmistaa, että tämä kehitys tapahtuu kestävällä ja eettisesti oikealla tavalla.

Read more

Tekoäly Googlen hakoneessa - tämä on AI Overviews

Hiljattain Google ilmoitti, että generatiivinen tekoäly tulee entistä näkyvämmin esille hakutuloksissa AI Overviews -nimisen toiminnon avulla. Jatkossa voit itsekin nähdä hakutulosten yläpuolella lyhyitä luotuja koosteita, jotka ovat generoitu Googlen oman Gemini-kielimallin avulla. AI Overviews perustuu Googlen aikaisemmin julkaisemiin Search Generative Experience -kokeiluihin, missä eri tavoin generatiivisia hakutuloksia on testattu ja

Kuinka automatisoida työtehtäviä ChatGPT:n ja Zapierin avulla

Kuinka automatisoida työtehtäviä ChatGPT:n ja Zapierin avulla

Generatiivinen tekoäly jo itsessään tuo monia tapoja tehostaa työtapoja. Markkinoinnin ammattilaisena huomaan päivittäin kuinka yksinkertaisetkin tehtävät onnistuvat nopeammin ChatGPT:n avulla. Nyt katsomme hieman tarkemmin miten tekoälyn yhdistäminen ohjelmistorobotiikkaan voi viedä työn automatisaation vielä pidemmälle. Esittelemme uuden työkalun nimeltä Zapier, joka mahdollistaa ChatGPT:n yhdistämisen moniin muihin työkaluihin ja työtehtäviin

Uusi tutkimus: Suomalainen uutismedia ja generatiivisen tekoälyn tiedonlouhinta

Uusi tutkimus: Suomalainen uutismedia ja generatiivisen tekoälyn tiedonlouhinta

Harvat ChatGPT:n käyttäjät oikeasti tietävät (tai edes välittävät) mihin tietoon työkalun vastaukset perustuvat. Yksi merkittävä lähtökohta tekoälyn koulutuksessa on verkkosivustojen tiedonlouhinta, eli verkkosivustojen sisältojen automaattinen analysointi. Käydään läpi erityisesti tiedonlouhinta tekoälyn koulutuksessa ja erityisesti miten uutismediat Suomessa ovat alkaneet estämään tekoälyn koulutuksen sisällöllään. Kuinka tiedonlouhinta liittyy generatiiviseen tekoälyyn Monet